2018-03-14

Władze PZK

Statut PZK § 14

1. Najwyższą władzą Polskiego Związku Krótkofalowców jest Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

2. W Krajowym Zjeździe Delegatów PZK uczestniczą delegaci z głosem decydującym oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PZK i przedstawiciele Ogólnopolskich Klubów PZK z głosemdoradczym.

3. Uczestnikami Krajowego Zjazdu Delegatów PZK mogą być goście zaproszeni przez Zarząd Główny PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną z głosem doradczym.

4. Krajowy Zjazd Delegatów PZK zwołuje się jako:

a) sprawozdawczo – wyborczy, co cztery lata,

b) nadzwyczajny, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, a w szczególności utraty przez Zarząd Główny PZK możliwości realizacji zadań statutowych, spadku w ciągu 1 roku ogólnej ilości członków PZK o połowę lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie PZK.
.....

 

Statut PZK § 19

1. W okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów PZK sprawozdawczo – wyborczymi całokształtem działalności PZK kieruje Zarząd Główny PZK.

2. Zarząd Główny PZK tworzą:

a) członkowie Prezydium Zarządu Głównego PZK wybrani przez Zjazd Krajowy Delegatów PZK,

b) stali przedstawiciele Oddziałów Terenowych PZK wybrani przez Zarządy Oddziałów Terenowych PZK.

.....

 

Statut PZK § 23

 

1. Prezydium Zarządu Głównego PZK jest organem wykonawczym Zarządu Głównego PZK,

.....

 

Statut PZK § 26

1. Najwyższym organem kontrolnym PZK jest Główna Komisja Rewizyjna.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru .....

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się