2018-03-14

Terenowe kluby PZK

Statut PZK § 62
1. Terenowy Klub PZK może zostać założony przez grupę inicjatywną składającą się co najmniej z trzech członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych PZK.
2. Grupa Inicjatywna podejmuje uchwałę o powołaniu Terenowego Klubu PZK wskazując siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, którą przekazuje właściwemu Oddziałowi Terenowemu PZK.
3. Zarząd Oddziału Terenowego PZK po sprawdzeniu poprawności uchwały o powołaniu Terenowego Klubu PZK wpisuje klub do ewidencji klubów terenowych PZK prowadzących działalność na terenie Oddziału Terenowego PZK.
4. Terenowy Klub PZK wpisany do ewidencji klubów terenowych Oddziału Terenowego PZK uzyskuje prawo do:
a) używania znaku graficznego PZK,
b) używania w swojej nazwie określenia: „.... Klub .................. Polskiego Związku Krótkofalowców....”,
c) bezpłatnej obsługi QSL dla radiostacji klubowej.
§ 63
1. Terenowy Klub PZK może przyjmować w swoje szeregi członków wspomagających PZK.
2. Terenowy Klub PZK prowadzi ewidencję członków wspomagających, którą przekazuje do wiadomości Zarządu Oddziału Terenowego PZK
§ 64
Członkowie Terenowego Klubu PZK mogą uchwalać zgodny ze Statutem PZK wewnętrzny Regulamin oraz wybierać Zarząd Klubu Terenowego PZK.
§ 65
1. Terenowy Klub PZK jest wykreślany z ewidencji Oddziału Terenowego PZK jeżeli:
a) liczba członków zwyczajnych i nadzwyczajnych PZK w ogólnej liczbie członków Terenowego Klubu PZK spadnie poniżej 3 osób,
b) zaprzestanie działalności Terenowego Klubu PZK nastąpiło na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c) co najmniej połowa ogólnej liczby członków Terenowego Klubu PZK podejmie uchwałę o jego likwidacji.
2. Zarząd Oddziału Terenowego PZK po stwierdzeniu okoliczności wymienionych w ust.1 podejmuje uchwałę o wykreśleniu Terenowego Klubu PZK z ewidencji klubów terenowych działających na terenie Oddziału Terenowego PZK.
§66
1. Organem kontrolnym Terenowego Klubu PZK jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziału Terenowego PZK właściwego ze względu na siedzibę klubu.
2. Do działań kontrolnych Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wobec Terenowego Klubu PZK § 40 i § 41 stosuje się odpowiednio.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się